ZverejňovanieFaktúry 857–859/2019 stiahnúť 19. 11. 2019
Oznámenie o začatí správneho konania – výrub stromu Juraševská stiahnúť 18. 11. 2019
Návrh rozpočtu na roky 2020–2022 stiahnúť 18. 11. 2019
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Brenntag Slovakia s.r.o. stiahnúť 18. 11. 2019
Faktúry 855–856/2019 stiahnúť 18. 11. 2019
Návrh VZN 12–2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 11–2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd stiahnúť 15. 11. 2019
VZN 10/2019 stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 9–2020 o poskytovaní elektornických služieb stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 8–2020 ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 7–2020 o miestnych daniach a poplatku za komunáln odpady a drobné stavebné odpady stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 6–2020 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 5–2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 4–2020 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby  stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 3–2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 2–2020 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami stiahnúť 15. 11. 2019
Návrh VZN 1–2020 o dani z nehnuteľností stiahnúť 15. 11. 2019
Faktúry 838–854/2019 stiahnúť 15. 11. 2019
Faktúry 833–837/2019 stiahnúť 14. 11. 2019
Objednávka 124–125/2019 stiahnúť 14. 11. 2019
Zmluva o dielo – Ungrady s.r.o. stiahnúť 13. 11. 2019
Faktúry 824–832/2019 stiahnúť 13. 11. 2019
Objednávka 122–123/2019 stiahnúť 11. 11. 2019
Faktúry 819–823/2019 stiahnúť 11. 11. 2019
Faktúry 801–818/2019 stiahnúť 08. 11. 2019
Žiadosť o stavené povolenie – Rozšírenie výrobnej haly MM PWT REA3 stiahnúť 06. 11. 2019
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.2.2016 stiahnúť 06. 11. 2019
Faktúry 796–800/2019 stiahnúť 06. 11. 2019
Objednávka 121/2019 stiahnúť 04. 11. 2019
Oznámenie o začatí správneho konania – výrub stromu A. Konkoly stiahnúť 04. 11. 2019