Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - oznámenie verejnou vyhláškou

Facebook