Obecné združenie


Poslaním Obecného združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, zdravia a ochrany ŽP, vedomostný rast v oblasti školstva s mnohostranným zameraním na zvýšenie vzdelanostného, odborného rastu detí, mládeže a občanov a vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať ich telesnú a dušebnú zdatnosť, športovú výkonnosť detí a mládeže, ochraňovať zdravie občanov, poskytovať sociálnu pomoc občanom a ochraňovať ŽP.

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec:

  • Organizuje záujmovú činnosť v telesnej kultúre, športe, turistike, ochrany zdravia, ochrany ŽP a v iných podobných aktivitách
  • Zabezpečuje podmienky pre začlenenie svojich oddielov do mestských, miestnych, okresných, celoštátnych a medzinárodných sú­ťaží
  • Organizuje súťaže a športové akcie samostatne alebo v spolupráci s občanmi, občianskými združeniami, samosprávou, školami, podnikajúcimi fyzickými osobami, právnickými osobami, spoločenskými organizáciami a cirkvami
  • Získava informácie od občanov, organizácií a inštitúcií pre potreby rozvoja kvality života prostredníctvom svojich činností a aktivít
  • Propaguje telesnú kultúru a šport ako súčasť zdravého životného štýlu, propaguje ochranu zdravia a ŽP.
  • Združenie bude iniciovať zriadenie a prevádzkovanie školských zariadení európskeho integrovaného typu so zameraním od materskej školy až po univerzitný typ školstva


Obec Kechnec uvíta, ak podnikateľské subjekty, ale tiež fyzické osoby podporia činnosť Obecného združenia či už formou finančného daru alebo cez zmluvu o reklame. Podrobnejšie informácie radi poskytneme na e-mailovej adrese starosta@kechnec.sk alebo telefónnom čísle 055/728 25 12

Adresa:
Obecný úrad Kechnec
Kechnec č. 19
044 58 Kechnec


Facebook