Priemyselná zóna Kechnec

CELKOVÁ ROZLOHA: 332 hektárov

INFRAŠTRUKTÚRA

 • Elektrická energia na hranici zóny – 22 kV a 110 kV
 • 6 transformátorov na hranici zóny (každý schopný generovať 1 MW)
 • Nová elektrická stanica (80 MWA)
 • Regulačná stanica plynu s kapacitou 5 000 m3 / hod., v rámci zóny strednotlakové rozvody, vysoký tlak na hranici zóny
 • Zdroj vody schopný zabezpečiť 63 litrov za sekundu; dvakrát potrubie s priemerom 315 mm
 • Rozvod pitnej vody s priemerom 225 mm a rozvod priemyselnej vody s priemerom 200 mm
 • Splašková kanalizácia s priemerom 300, 500, 600 mm
 • Kapacita čističky odpadových vôd je 12 000 ekvivalentov; v súčasnosti sa kapacitne využíva len na približne 25 až 30%
 • Povrchové odvedenie dažďových vôd s kapacitou pre celé územie zóny
 • Dostatočný počet telefónnych prípojok na vysokorýchlostný internet

VZDELÁVANIE, PRÍSTUP NA TRHY

 • Technická univerzita v Košiciach – www.tuke.sk
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – www.upjs.sk/
 • Univerzita veterinárnej medicíny v Košiciach – www.uvm.sk/
 • Stredné školy a odborné učilištia
 • Škola pre expatriotov – www.qsi.org/ksc
 • V okruhu 30 km žije 400,000 ľudí v produktívnom veku
 • Vo vzdialenosti jednodňovej cesty kamiónom má investor prístup ku 350 miliónom ľudí, v okruhu 1000 km sú trhy 13 krajín.

DOPRAVNÉ NAPOJENIE:

 • Priemyselná zóna Kechnec je 18 km od Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
 • Medzinárodné letisko Košice je vzdialené 18 km.
 • Zóna sa nachádza 0.5 km od hraničného priechodu do Maďarska. Vstup do Ukrajiny a Poľska je po cestnej komunikácii približne 100km.
 • Napojenie na európsku diaľničnú sieť cez Maďarsko je od hraníc parku približne 60km, pričom v krátkodobom výhľade sa plánuje dobudovať potrebný úsek Košice (Slovensko) – Miškovec (Maďarsko). Po vstupe do Európskej únie tak vznikne plynulá diaľnica z Košíc do celej Európy. Cestná komunikácia I/68, ktorá prechádza okolo zóny Kechnec, je súčasťou koridoru severojužného dopravného medzinárodného ťahu Pobaltie – Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán.
 • Cez obec Kechnec prechádza železničná trať, ktorá je zaradená do medzinárodnej európskej dohody o trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy. Táto železničná trať spája Poľsko, Slovensko a Maďarsko.
 • Pre nákladnú železničnú dopravu na Ukrajinu je potrebný prístup ku prekladisku z štandardnej európskej trate na východnú širokorozchodnú. Takéto prekladisko sa nachádza 3,5 km od priemyselnej zóny Kechnec.

SPOLOČNOSTI V ZÓNE KECHNEC:

Výstavba diaľnice R4

Poklopaním základného kameňa v Kechneci za účasti predstaviteľov vlády a zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti sa 27. augusta 2010 oficiálne začala výstavba vyše 14 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorá spojí Košice s maďarskou hranicou. Výstavbu za takmer 78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK, a. s. Na úseku rýchlostnej cesty Košice – Milhosť bude 14 mostných objektov, dve mimoúrovňové križovatky a takmer 2 kilometrový pás protihlukových stien. Pre nových investorov sa tak dobudovaním dopravnej infraštruktúry zvýši atraktivita regiónu východného Slovenska.

Facebook