Közzétéve Megnevezés kategória
09. 01. 2023 Faktúry 1062-1069/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1055-1061/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1049-1054/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1047-1048/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1038-1046/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1031-1037/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1022-1030/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 1011-1021/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 990-1010/2022 Faktúry Letölteni
29. 12. 2022 Faktúry 984-989/2022 Faktúry Letölteni
19. 12. 2022 Objednávky 166 - 191/2022 Objednávky Letölteni
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 394/2022-R - Magna PT Iné Letölteni
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 395/2022-R - Magna PT Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 12/2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 9/2023 o poskytovaní elektronických služieb Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 8/2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 7/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 6 2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 5/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 4/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Letölteni
14. 12. 2022 VZN 2/2023 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Letölteni
Facebook