Zverejnené: Názov Zaradenie
07. 06. 2022 Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Iné Stiahnúť
07. 06. 2022 Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec Iné Stiahnúť
27. 05. 2022 Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec Iné Stiahnúť
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy Iné Stiahnúť
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Stiahnúť
27. 04. 2022 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Stiahnúť
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Stiahnúť
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Stiahnúť
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Stiahnúť
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Stiahnúť
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Stiahnúť
21. 02. 2022 Uzensenie - výzva na uplatnenie námietok - vydranie parcely CKN 39-6 Iné Stiahnúť
15. 02. 2022 Štandardy kvality pitnej a odpadovej vody v roku 2021 Iné Stiahnúť
07. 02. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Vargová Iné Stiahnúť
01. 02. 2022 Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš Iné Stiahnúť
12. 01. 2022 Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 Rozpočet obce Kechnec na roky 2022-2024 Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 12/2022 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 11/2022 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN č 10/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 9/2022 o poskytovaní elektronických služieb Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 8/2022, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 6/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Stiahnúť
Facebook