Zverejnené: Názov Zaradenie
24. 11. 2022 Návrh VZN 13 2023 o miestnom poplatku za rozvoj Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 12 2023 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 11 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 10 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 9 2023 o poskytovaní elektronických služieb Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 8 2023, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 7 2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 6 2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 5 2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 4 2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 3 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 2 2023 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh VZN 1 2023 o dani z nehnuteľností Iné Stiahnúť
24. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce Kechnec na roky 2023-2025 Iné Stiahnúť
14. 11. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Muszkova Iné Stiahnúť
14. 11. 2022 Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa Iné Stiahnúť
14. 11. 2022 Oznámenie - predĺženie platnosti SP Magna PT - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Stiahnúť
02. 11. 2022 NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 3.Q 2022 Iné Stiahnúť
12. 10. 2022 Oznámenie o zámere prenajať priestory v zdravotnom stredisku Iné Stiahnúť
12. 10. 2022 Oznámenie o zámere prevodu majetku obce Kechnec - parcela CKN 518/21 Iné Stiahnúť
10. 10. 2022 Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 - schválený 30.6.2022 Iné Stiahnúť
30. 09. 2022 Uznesenie - výzva na uplatnenie námietok proti potvrdeniu vydržania parcely 1016 v prospech Ing. Zuzany Hámorskej Iné Stiahnúť
20. 07. 2022 Oznámenie e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov MVK - Voľby 2022 Iné Stiahnúť
20. 07. 2022 Určenie okrskov a volebných miestností - Voľby 2022 Iné Stiahnúť
20. 07. 2022 Určenie obvodov a počtu poslancov - Voľby 2022 Iné Stiahnúť
Facebook