Zverejnené: Názov Zaradenie
07. 12. 2020 VZN 2/2021 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 4/2021 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 6/2021 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 7/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 8/2021 ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 9/2021 o poskytovaní elektornických služieb Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 10/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 11/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 12/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 13/2021 o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 14/2021 Kechnec o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Kechnec Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 15/2021 Kechnec o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 16/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 17/2021 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Kechnec[1] Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 18/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kechnec Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 19/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Iné Stiahnúť
03. 12. 2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Iné Stiahnúť
03. 12. 2020 VZN 18/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kechnec Iné Stiahnúť
27. 11. 2020 Oznámenie - výrub stromov Konkoly Iné Stiahnúť
24. 11. 2020 Rozhodnutie č. OUKc 266/2020 - SP2 - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 17/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 16/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 15/2021 Iné Stiahnúť
Facebook