Zverejnené: Názov Zaradenie
20. 07. 2022 Zapisovateľ Voľby 2022 Iné Stiahnúť
15. 07. 2022 Náklady na triedený zber odpadov za 1.Q 2022 Iné Stiahnúť
14. 07. 2022 Záverečný účet obce Kechnec za rok 2021 Iné Stiahnúť
07. 06. 2022 Záverečný účet obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Iné Stiahnúť
07. 06. 2022 Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Kechnec Iné Stiahnúť
27. 05. 2022 Zámer predaja parcely č. 36/16 o výmere 33 m2 (odčlenenej od parcely 36/4)v k. ú. Kechnec Iné Stiahnúť
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 76/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa - parkoviská, komunikácie a spevnené plochy Iné Stiahnúť
17. 05. 2022 Kolaudačné rozhodnutie OUKc 113/2022-K - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Stiahnúť
27. 04. 2022 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Stiahnúť
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa Iné Stiahnúť
03. 03. 2022 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7.etapa - komunikácie, parkoviská, spevnené plochy Iné Stiahnúť
02. 03. 2022 Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2026 Iné Stiahnúť
01. 03. 2022 Záverečné stanovisko - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti KSK Iné Stiahnúť
24. 02. 2022 Obchodná verejná súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme Iné Stiahnúť
21. 02. 2022 Uzensenie - výzva na uplatnenie námietok - vydranie parcely CKN 39-6 Iné Stiahnúť
15. 02. 2022 Štandardy kvality pitnej a odpadovej vody v roku 2021 Iné Stiahnúť
07. 02. 2022 Oznámenie o výrube drevín - Vargová Iné Stiahnúť
01. 02. 2022 Zámer prenájmu pozemkov - Agropulz Skároš Iné Stiahnúť
12. 01. 2022 Oznámenie o výrube - Mária Jasaňová Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 Rozpočet obce Kechnec na roky 2022-2024 Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 12/2022 o zneškodňovaní tekutého odpadu z obsahu žúmp Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 11/2022 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN č 10/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 9/2022 o poskytovaní elektronických služieb Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 8/2022, ktorým sa upravujú podmienky držania psov Iné Stiahnúť
Facebook